زمان ها در انگلیسی قصه درازی دارد چرا که زبان شناسان زبان انگلیسی برخی بر این باورند که تعداد آن 12 تاست برخی دیگر زمان ها در زبان انگلیسی را 16 عدد می دانند و این ماجرا حتی به بیش از این عدد هم در برخی کتاب های گرامر زبان انگلیسی می رسد.

در هر صورت ما در این مقاله به آموزش زمان ها در انگلیسی می پردازیم اما برای اینکه بحث خیلی هم طولانی نباشد در مقالاتی جداگانه هر یک را به طور کامل نیز آموزش می دهیم.

صرف نظر از تعداد زمان ها در انگلیسی مواردی که تا سطح پیشرفته نیاز دارید که بدانید از ابتدا تا انتها آموزش می دهیم.

تا انتهای آموزش انواع زمان ها در زبان انگلیسی همراه ویتاک باشید.

اگر به آموزش زبان انگلیسی از پایه دارید می توانید به بخش مربوطه مراجعه کنید تا گرامر انگلیسی را کاملاً کاربردی یاد بگیرید.

 

زمان ها در انگلیسی

به مثال های زیر برای زمان ها در زبان انگلیسی توجه کنید:

I went to school yesterday.

she had made a lot of mistakes.

he had been working in the US before he came back to Iran.

he was watching a movie when I called him.

she goes to work everyday at 7 am.

They are making a lot of noise.

she has done the dishes.

He has been trying to lose weight for more than 10 years.

We will learn English as soon as possible.

They will be learning English next year this time.

He will have finished the project by the next week.

she will have been learning English for 3 years by the end of this Summer.

 

به طور کلی این جملات 12 زمان زبان انگلیسی را نشان می دهد.

 1. simple present
 2. present continuous
 3. present perfect
 4. present perfect continuous
 5. simple past
 6. past continuous
 7. past perfect
 8. past perfect continuous
 9. simple future
 10. future continuous
 11. future perfect
 12. future perfect continuous

زمان حال ساده یکی از زمان های انگلیسی

زمان حال ساده بیسیک گرامر زبان انگلیسی است که اگر به خوبی آن را یاد بگیرید قطعاً اولین قدم خوبی را برداشته اید.

این زمان در انگلیسی برای بیان فعالیت های روزمره و همیشگی مورد استفاده قرار می گیرد.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
گرامر حال ساده

مثال:

I always play the piano at 7 pm.

She never stops learning English.

He sometimes go for a walk in the park.

They never eat fast food.

 

منفی زمان حال ساده در انگلیسی

I don’t do any sports.

She doesn’t study English very well.

He doesn’t play basketball any more.

They don’t cook food on Thursdays.

We do not watch TV at all.

 

سوالی جملات simple present

Do you wash the dishes?

No I don’t. I don’t wash the dishes. My wife washes the dishes.

Does she study English?

No, she doesn’t. she doesn’t study English but instead she studies Arabic.

Does you father work in Wetalk company?

Yes he does. He works at wetalk everyday.

یکی از زمان ها در انگلیسی همین زمان حال ساده است که روش ساخت سوالی و منفی کردن آن را دید.

به این زمان در زبان انگلیسی Simple Presnt می گوییم.

از این زمان در زبان انگلیسی در موارد مختلف استفاده می شود مثلاً برای اینکه درباره عادت های هر روزه صحبت کنیم از آن استفاده می کنیم.

 

فرمول ساخت زمان حال ساده

Subject + verb + adverbs

Subject مانند ضمایر مختلف مانند  I / you / he / she …

فعل هم به صورت ساده مورد استفاده قرار می گیرد.

برای مثال play / watch / do / clean

دقت داشته باشید که برای سوم شخص ها یعنی he / she / it  باید به فعل  s / es اضافه کنیم.

و برای سوالی و منفی کردن آن به ترتیب از Does  و  Doesn’t  استفاده کنیم.

 

 

 

زمان حال استمراری زبان انگلیسی

زمان حال استمراری یکی دیگر از زمان ها در زبان انگلیسی است که بسیار کاربرد فراوان دارد و معمولاً برای مواردی که در حال انجام هستند از آن استفاده می کنیم.

به مثال های زیر دقت کنید.

I am playing games.

He is watching TV.

She is writing a letter.

We are talking on the phone.

They are playing football in the street.

 

در گرامر انگلیسی زمان ها به حال استمراری در انگلیسی Present Continuous یا Present Progressive می گویند.

از زمان حال استمراری برای بیان مواردی که در حال پیشرفت هستند استفاده می شود.

 

منفی کردن زمان حال استمراری

برای منفی کردن این زمان از is not / am not / are not و مخفف های آن ها استفاده می کنیم.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
it's time

I am not eating my sandwich.

She isn’t exercising at all.

He is not cooking in the kitchen.

They are not fighting with each other just a simple quarrel.

آن ها در حال دعوا کردن نیستند فقط یک جرو بحث ساده.

 

سوالی کردن زمان حال استمراری

برای سوالی کردن این زمان در انگلیسی فقط کافی است فعل کمکی را به ابتدای جمله بیاورید.

Is she working here?

Not she isn’t. she is working somewhere else.

Are you trying to buy a new house?

Yes I am. I am trying hard to earn more money to a buy a bigger house.

Are they working on the project?

Yes they are working on the project nights and day.

 

 

زمان حال کامل در زمان های انگلیسی

گرامر انگلیسی زمان ها یکی دیگر از این موارد Present Perfect می باشد.

برای بیان حالت ها و فعالیت هایی که اخیراً به اتمام رسیده اند و یا مواردی که اثر آن ها را می توانیم در حال حاضر ببینیم و یا بیان تجربیات زندگی از حال کامل استفاده می کنیم.

 

I have finished my education recently.

She has made a lot of mistakes in the exam.

He has stopped smoking.

They have cleaned the house right before their parents arrived.

 

منفی کردن زمان حال کامل

برای منفی کردن این زمان در انگلیسی کافی است از Not بعد از فعل کمکی آن استفاده کنید.

I have not done my homework yet.

She hasn’t finished her school yet.

He hasn’t written the letter yet.

They haven’t finished the project yet.

 

سوالی کردن Present Continuous

به سادگی برای سوالی کردن آن فعل کمکی را به اول جمله می آوریم.

Has she given you the gift?

Yes she has. She has already given me the gift.

Have ever visited Ramsar?

Yes, I have. I have been to Ramsar many times.

Have they cleaned their house?

No they haven’t. they haven’t cleaned their house yet.

 

 

زمان حال کامل استمراری

یکی دیگر از زمان های زبان انگلیسی زمان حال کامل استمراری می باشد که به آن در زبان انگلیسی در گرامر Present Perfect Continuous  می گویند.

I have been teaching English for more than 10 years.

She has been studying English for 10 ours.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
گرامر حال استمراری

He has been working in this company since 1991.

 

منفی کردن زمان حال کامل استمراری

برای منفی کردن این زمان انگلیسی می توانید به سادگی Not را بعد از فعل کمکی قرار دهید.

I haven’t been working for this company.

She hasn’t been living in this city.

He hasn’t been watching series.

They haven’t been trying to improve their English language.

 

سوالی کردن زمان حال کامل استمراری

برای سوالی کردن زمان حال کامل استمراری کافی است فعل کمکی را به اول جمله بیاوریم.

Have you been living in this city for 10 years?

No I haven’t. I have been living here for 2 years.

Has he been learning English for a long time?

No he has been learning English for a few months.

Have they been playing computer games for 5 hours?

Yes they have. They have been playing computer games for more than 5 hours a day.

 

 

برای یادگیری دیگر زمان ها در انگلیسی می توانید به بخش پکیج آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

همین حالا این مطلب را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید.