گذشته ساده در انگلیسی یکی از زمان هایی در گرامر زبان انگلیسی است که شاید برای برخی از زبان آموزان به دلیل وجود افعال با قاعده و بی قاعده کمی سخت باشد.

در این بخش به آموزش گرامر گذشته ساده زبان انگلیسی می پردازیم و Simple past را به شما آموزش می دهیم.

سپس به توضیحی درباره گذشته فعل  to be  که در واقع Was/Were می شود می پردازیم.

مثال هایی و جملاتی در گذشته ساده را برای شما می آوریم تا بتوانید جمله سازی را در past simple یادبگیرید.

افعال با قاعده و بی قاعده زبان انگلیسی را در همین بخش به شما آموزش می دهیم.

 

گذشته ساده در انگلیسی

همین طور که از اسم آن مشخص است درباره اتفاقاً و فعالیت های گذشته در زمان simple Past صحبت می شود.

برای این که کمی یاد آوری کنیم که گرامر گذشته ساده انگلیسی چیست نگاهی به مثال های زیر بیندازید.

 

She went to work yesterday.

He watched the football match last week.

We did not visit our parents last week.

They cooked delicious dinner for me.

The little boy didn’t do his homework 2 day ago.

اگر به مثال های گذشته ساده دقت کنید می بیند که معمولاً همه جملات به یک زمان در گذشته دلالت می کنند که کاملاً گذشته است.

 

کار برد زمان گذشته ساده انگلیسی

گرامر گذشته ساده در زبان انگلیسی کاربرد های زیادی دارد که می توانید آن ها را به صورت کاملاً کاربردی در دوره آموزش زبان انگلیسی از پایه یاد بگیرید.

اما در این بخش نیز اشاره ای به موارد و کاربرد های simple past خواهیم داشت.

 

گذشته ساده برای عادت ها و کارهای تکراری

اگر بخواهیم درباره عادت های گذشته و یا کارهایی که پر تکرار و مرتب در گذشته انجام می داده ایم صحبت کنیم از گرامر گذشته ساده در زبان انگلیسی استفاده می کنیم.

 

My father always watched the news everyday at 6 pm.

پدرم همیشه ساعت 6 اخبار تماشا می کرد.

 

I sometime went for a walk last year.

من سال گذشته گاهی به پیاده روی می رفتم.

 

 

گذشته ساده انگلیسی برای جملاتی که زمان مشخص گذشته دارند

اگر بخواهیم درباره زمان دقیق فعالیت های گذشته صحبت کنیم از گرامر simple past استفاده می کنیم.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
گرامر حال ساده

I rode a motorbike yesterday.

من دیروز موتور سوار شدم.

 

It worked really great last week.

هفته بیش به خوبی کار کرد.

 

گرامر گذشته ساده با استفاده از Today

گاهی ممکن است کلمه Today در جمله استفاده شود ولی با این حال زمان گذشته استفاده شده باشد.

اگر مثلاً بخواهیم در شب در مورد اتفاقی که صبح برایمان در همان روز صحبت کنیم از Simple Past استفاده می کنیم.

I went shopping today.

She visited her parents today.

 

 

پاسخ به سوالات زمان حال کامل

گاهی برای پاسخ به سوالاتی که در زمان حال کامل هستند از گذشته ساده استفاده می کنیم.

Have seen Amir recently?

Yes, I visited him yesterday on the way back home.

 

فعل های گذشته انگلیسی

همان طور که می دانید در زبان انگلیسی دو نوع فعل داریم.

افعال بی قاعده و افعال با قاعده.

برای اینکه بتوانیم هر یک را در زمان گذشته انگلیسی استفاده کنیم راه حل هایی وجود دارد.

 

افعال باقاعده در زمان گذشته ساده

افعال باقاعده آن دسته از افعالی هستند که به سادگی در انتهای آن ها ED/D اضافه می کنیم.

به مثال های افعال با قاعده دقت کنید.

 

Watch= Wateched

Play = Palyed

Cook = Cooked

Post = posted

 

افعال بی قاعده در گذشته ساده

برخی افعال هستند که از قانون اضافه کردن ed و یا d به انتهای آن ها پیروی نمی توان کرد.

تنها راه حل این است که این نوع افعال را حفظ کنید و در هنگام مکالمه از آن ها استفاده کنید.

به مثال های افعال بی قاعده دقت کنید.

Send = Sent

Go = Went

Do = Did

Eat = Ate

 

گذشته ساده با  was were

فعل be که حال آن Am / Is / Are هست در زمان گذشته تبدیل به Was / Were می شود.

برای مثال به جملات زیر دقت کنید.

I was a student last year.

She was in Peru last year for holiday.

We were tired lst night so we slept early.

They were all happy because they won the game.

 

 

لیست کامل افعال بی قاعده Irregular Verbs

be (is, am,are) was, were been
beat beat beaten
become became become
begin began begun
bend bent bent
bet bet bet
bid bid bid
bite bit bitten
blow blew blown
break broke broken
bring brought brought
build built built
burn burned/burnt burned/burnt
buy bought bought
catch caught caught
choose chose chosen
come came come
cost cost cost
cut cut cut
dig dug dug
dive dove dived
do did done
draw drew drawn
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt
drive drove driven
drink drank drunk
eat ate eaten
fall fell fallen
feel felt felt
fight fought fought
find found found
fly flew flown
forget forgot forgotten
forgive forgave forgiven
freeze froze frozen
get got gotten
give gave given
go went gone
grow grew grown
hang hung hung
have had had
hear heard heard
hide hid hidden
hit hit hit
hold held held
hurt hurt hurt
keep kept kept
know knew known
lay laid laid
lead led led
leave left left
lend lent lent
let let let
lie lay lain
lose lost lost
make made made
mean meant meant
meet met met
pay paid paid
put put put
read read read
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
say said said
see saw seen
sell sold sold
send sent sent
show showed shown
shut shut shut
sing sang sung
sit sat sat
sleep slept slept
speak spoke spoken
spend spent spent
stand stood stood
swim swam swum
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
throw threw thrown
understand understood understood
wake woke woken
wear wore worn
win won won
write wrote written
مطلبی که حتماً باید بخوانید
گرامر going to

 

 

همین حالا این مطلب را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید.