گرامر going to یکی دیگر مباحث آموزش گرامر انگلیسی است که درباره آینده می توان از آن استفاده کرد.

گاهاً به آن گرامر Be going to  نیز می گویند به این دلیل که از یک فعل to be نیز همیشه استفاده می شود.

در این بخش به آموزش گرامر be going to  می پردازیم.

اما اگر چنانچه می خواهید گرامر انگلیسی و going to  را به طور کامل و کاربردی بیاموزید به سادگی می توانید به آموزش زبان انگلیسی از صفر مراجعه کنید.

حتی می توانید پکیج آموزش زبان انگلیسی کامل را نیز استفاده کنید تا به گرامر و مکالمه زبان انگلیسی به طور کامل تسلط پیدا کنید.

 

آموزش گرامر going to

همان طور که می دانید going to می تواند به صورت های مختلفی مورد استفاده قرار گیرد.

در اصل می توان گفت گرامر Be going to  می باشد. چرا که انواع فعل To be می تواند برای آن در نظر گرفته شود.

اما به طور کلی در این بخش ما به آینده آن می پردازیم.

به مثال های زیر دقت کنید:

I am going to wash the dishes after they leave the house.

My mom is going to give me the money that I needed.

He is going to practice for the IELTS exam.

They are going to watch a movie after work.

It is going to rain.

 

اگر به مثال ها دقت کنید متوجه می شوید استفاده از گرامر going to  به سادگی ساخته می وشد.

 

ساختار گرامر be going to

برای اینکه بتوانیم از گرامر going to  استفاده کنیم. به سادگی می توانیم از یک فاعل در ابتدای جمله استفاده کنیم.

بعد از اینکه یک فاعل در ابتدای جمله استفاده کردیم از am / is / are استفاده می کنیم.

بعد از آن نیز going to  را قرار می دهم و سپس از یک فعل به صورت ساده که به آن bare infinitive می گوییم استفاده می کنیم.

 

Subject + am/ is / are + going to + verb

She is going to cook dinner for the guests.

They are going to vaccinate all the citizens above 60.

سوالی کردن گرامر Going to

برای سوالی کردن و آموزش گرامر be going to  کافی است که فعل to be  را به ابتدای جمله بیاورید.

مطلبی که حتماً باید بخوانید
روش یادگیری گرامر

به سوالی شدن جملات زیر توجه نمایید.

Are you going to study for the final exam?

Yes, I am going to study very hard.

Is she going to buy a new car?

No, she isn’t. she is going to save more money.

 

آموزش منفی کردن گرامر going to

برای منفی کردن  going to نیز به سادگی می توانید کلمه not را بعد از فعل to be در جمله قرار دهید.

 

به مثال های زیر توجه کنید.

I am not going to visit my parents today.

They are not going to set any meetings.

She is not going to come back home early.

He is not going to play the piano at the party.

 

کاربرد های گرامر going to در زبان انگلیسی

گرامر be going to  چندین کاربرد دارد.

  1. اگر برای کاری از قبل برنامه ریزی کرده باشیم از going to برای بیان آن استفاده می کنیم.

I am going to work out everyday since I am over weight.

She is going to take part in IELTS exam.

We are going to travel to the north for the holyday.

 

  1. بر اساس شواهد موجود اگر بخواهیم درباره موضوعی پیش‌بینی کنیم از Be going to استفاده می کنیم.

 

It is cloudy, so it is going to rain.

They are tired, so they are going to sleep.

It is really freezing. I think it is going to snow.

There is heavy traffic on the road it is going to take hours to get there.

همین حالا این مطلب را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید.